مدارک لازم جهت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﻨﺘﻮﺭ گاز | پایگاه خبری آتیه کار

مدارک لازم جهت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﻨﺘﻮﺭ گاز

مدارک لازم جهت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﻨﺘﻮﺭ گاز

جهت تغییر نام دارنده کنتور گاز و تغییر مالکیت به شرکت گاز مراجعه میکنیم . بهتر است بدانیم برای این نقل و انتقال به چه مدارکی نیاز داریم .

مدارک لازم جهت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ ﮐﻨﺘﻮﺭ گاز
۱- ﻓﺘﻮﮐﭙﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ
۲- ﻓﺘﻮﮐﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮏ
۳- ﻓﺮﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﮏ
۴- ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭﺍﺭﻳﺰ* ﺣﻖ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﻭ ﺍﻧﺸﻌﺎﺏ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺼﺐ
۵- ﺗﺎﻳﻴﺪیه شهرداری ﻳﺎ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺩﻩ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﮔﺎﺯ
۶- ﮐﭙﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﮐﺎﺭ ( ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ )
* ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮔﺎﺯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

images

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup