کیفیت در کارآفرینی (۲) | پایگاه خبری آتیه کار

کیفیت در کارآفرینی (۲)

کیفیت در کارآفرینی (۲)

در نگرش پیشین، کیفیت محصولات در پرتو  ویژگیها و صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و  قابلاعتماد بودن ارزیابی  می شود ولی امروزه بسیاري از  شرکتها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار  داده اند.

مفهوم جدید کیفیت

در نگرش پیشین، کیفیت محصولات در پرتو  ویژگیها و صفات فیزیکی آن از قبیل استحکام و  قابلاعتماد بودن ارزیابی  میشود ولی امروزه بسیاري از  شرکتها مفهوم کیفیت را مورد بررسی مجدد قرار  داده اند.

این  شرکتها متوجه  شده اند که  مطلوبترین و  موفقترین محصول در جهان اگر نیازها،  خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده نکند،  ایده آل محسوب  نمی شود.

در این نگرش جدید، بازاردانان باید ترکیبات مناسب، عملکرد مناسب، دوام مناسب و قیمت مناسب را در مورد هر محصول در نظر بگیرند.

مشتریان به ما کمک می کنند تا  مناسب بودن را شناسایی کنیم و تنها کاري که ما باید انجام دهیم ،این است که از آنها نظرخواهی کنیم،  به علاوه مسوولان برخی از  شرکتها متوجه  شده اند که کل سازمان باید نسبت به کیفیت محصول متعهد باشد. کار هرکدام از کارکنان بر کیفیت تاثیر دارد.

یک تعریف ساده از کیفیت

تعریف جدید کیفیت در چارچوب این مفاهیم چنین است.  درجهاي که یک محصول با انتظارات مشتري و مشخصات  ارائه شده تطبیق دارد.

وسیله هاي خانگی طوري طراحی شده که ۳۰ سال دوام بیاورد، اگرچه مطلوبیت زیادي دارد، باید با انتظارات مشتري در مورد ترکیب، سبک، قیمت و عملکرد منطبق باشد.

کیفیت بهینه عبارت است از آن سطح کیفیت که علاوه بر  برآورده ساختن انتظارات مشتریان، بدون  اضافه شدن ارزش محصولات از افزایش  هزینه ها جلوگیري نماید.

برخی از مشتریان به کیفیت و خدمات بسیار عالی در همه موارد خرید توجه ندارند زیرا در بسیاري از  موقعیتها قیمت  مهمتر است. مفهوم جدید کیفیت مستلزم  استراتژيهاي جدید در سازماندهی ،اجرا و کنترل است.

امروزه توجه به کیفیت دیگر تنها برعهده گروه کوچکی از افراد که عملکرد را  تحت نظر  می گیرند و محصولات معیوب را از خط مونتاژ جدا می کنند، نیست.

تمام وظایفی که در سازمان انجام می گیرد، از قبیل نوشتن  نامه ها،  رنگ کردن  ماشینها و پاسخگویی به  مراجعه کنندگان حتی وظایف  نظافت چی ها و نگهبانان، عناصري موثر در کیفیت محسوب می شود.

ادامه دارد…..

کد خبر:۱۸۰۲

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup