کیفیت در کارآفرینی(۳) | پایگاه خبری آتیه کار

کیفیت در کارآفرینی(۳)

کیفیت در کارآفرینی(۳)

روشن ترین عبارت درباه استراتژي مشتري گرایی،  عقیدهاي باشد که اظهار  می دارد: »مردم براي حل مسائل خود حاضر به خرید  راه حلهاي آن  می باشند.»

اندیشه مدیران عاقل

شاید  روشن ترین عبارت درباه استراتژي مشتري گرایی،  عقیدهاي باشد که اظهار  می دارد: »مردم براي حل مسائل خود حاضر به خرید  راه حلهاي آن  می باشند.»

این عقیده بر این نکته تاکید دارد که چه نوع محصولی تولید شود تا نیازهاي گوناگون مشتریان تامین شود. از این رو،  سازمانها به ویژه در بخش خدمات به طور روزافزونی، تجربه ارائه شده به مشتریان خود را مورد توجه و بررسی قرار  می دهند.

در عرصه رقابت،  مهمترین منبع کسب برتري نسبت به رقبا براي هر سازمانی منابع انسانی و فرهنگ سازمان است.  سازمانهاي بزرگ و موفق درباره کسب برتري در عرصه رقابت تنها به قلم فرسایی  نمی پردازند.

برتري یافتن در ارائه خدمات به مشتري مستلزم داشتن تعهد کامل به مشتري است. کارکنان سازمان باید فلسفه خدمت به مشتري را دائما تقویت کرده و براي بهبود مستمر آن کوشش کنند.

چنانچه مدیران عالی،  ارزشهاي  مشتري گرایی را به زور به کارکنان خود تحمیل کنند و کارکنان هم اهمیت این  ارزشها را در بهبود کیفیت زندگی کاري خود درك نکنند،  میتوان گفت که  ارزشهاي مشتري گرایی، معنا و مفهومی نخواهد داشت. از دید هر یک از کارکنان هرگونه برنامه مشتري گرایی باید با این سوال آغاز شود که »برنامه جذب مشتري چه سودي براي ما به دنبال خواهد داشت؟»

چند پرسش، پرسش برانگیز

موفقیت یک سازمان نیز به برقراري روابط بلندمدت با مشتریان بستگی دارد. تلاش یک سازمان در برقراري این روابط به بازاردانی  رابطه مندمعروف شده که به مبادله دوجانبه منافع  بین سازمان و مشتریان گوناگون اشاره دارد.

براي این منظور سازمان باید مشتریان خود را از مزایاي منحصر به فرد محصولات خود آگاه کند و پاسخگوي  سفارش هاي انبوهی از مشتریان گوناگون باشد.

ایجاد روابط قوي، بلندمدت و مستمر با مشتریان به کسب  آسانتر وفاداري آنها کمک می کند. به علاوه ایجاد وفاداري در مشتریان از طریق برقراري روابط بلندمدت با آنها مزایاي اقتصادي بسیاري را براي سازمان به دنبال خواهد داشت.

چنانچه یک مشتري، کاملا به سازمان وفادار گردد، نسبت به آن تعهد نیز پیدا خواهد کرد. در واقع تعهد دقیقا منعکس کننده این واقعیت است که رابطه بین یک سازمان و مشتریان بایستی  رابطهاي دائمی باشد تا اینکه خدمت به مشتري به حداکثر میزان خود برسد.

سازمانها به طور نمونه از طریق  سوالهاي زیر  میتوانند نگرش خود نسبت به  روابطشان با مشتري را ارزیابی کنند:

آیا شما با مشتریان مثل یک دوست رفتار  میکنید ـ

آیا ارتباط شما با مشتریان مودبانه است و با آنها همدل هستید؟

آیا شما با آنها رفتاري انسانی دارید؟

آیا تعهد شما نسبت به مشتریان بلندمدت است؟

آیا شما سعی دارید با صرف وقت و کار بیشتر پایه و اساس روابط با مشتریان خود را بر رضایت بیشتر آنها بنا کنید؟

آیا شما واقعا خواهان موفقیت در روابط با مشتریان خود هستید؟

سوالهاي بالا به طور واضح اشاره به این باور دارد که جهت گیري استراتژي مشتري گرایی باید متوجه آینده باشد. در واقع شاید  مهمترین مطلبی که یک سازمان  میتواند از خود بپرسد این باشد که« :چگونه  میتوانیم دائما با  خلاقیتها و  نوآوريهاي خود در آینده مشتریان را به حیرت

واداریم؟»

براي مشتري گرایی لازم است ویژگی هاي مشتریان و نیازهاي آنها شناسایی شوند اما این نیازها کدامند؟

این پرسشی است که باید هر مدیري عاقلانه و جدا از سودجویی به آن پاسخ دهد.

فلسفه یک بازاردان دانا

همان طور که قبلا اشاره کردیم تمرکز بر نیازهاي مشتریان عامل اصلی فلسفه بازاردانی است. امروزه در غرب بسیاري از  شرکتها و  سازمانهاي خدماتی مفاهیم جدید بازاردانی را  پذیرفته اند و طبق آن عمل  می کنند. آنها متوجه  شده اند که تمرکز بر نیازهاي مشتریان به معنی توجه به کیفیت و ارائه خدمات به مشتریان است،

در نتیجه این موضوعات از جدیدترین مفاهیم بازاردانی است و هر سازمانی که کوشش می کند مشتري گرا باشد باید با این مفاهیم آشنا شود.۸۱ درصد مدیرانی که در تحقیقات انستیتو بازاردانی ایرلند مورد پرسش قرار گرفته بودند، باور داشتند که بهبود کیفیت و ارائه خدمات برتر، کلیدهاي کامیابی و موفقیت  شرکتها در رقابت آینده هستند.

کد خبر :۱۸۰۲

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup