ﻣﺰﺍﯾﺎی کارکنان که ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ | پایگاه خبری آتیه کار

ﻣﺰﺍﯾﺎی کارکنان که ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ

ﻣﺰﺍﯾﺎی کارکنان که ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺩ، ﺣﻘﻮﻕ ، ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺰﺩ، ﺣﻘﻮﻕ ، ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﻭﯾﺎ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﯼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺳﺎﻝ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺳﺖ .

* ﻣﺰﺍﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ :

ﺑﺎﺯﺧﺮﯾﺪ ﺍﯾﺎﻡ ﻣﺮﺧﺼﯽ

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪﯼ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ

ﻋﯿﺪﯼ

ﻣﺎﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻭﺧﻮﺍﺭﺑﺎﺭ ﺩﺭﺍﯾﺎﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ

ﺣﻖ ﺷﯿﺮ

ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮﺍﺩ ﺁﻣﻮﺯﯼ

ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻀﻤﯿﻦ ‏( ﮐﺴﺮ ﺻﻨﺪﻭﻕ )

ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺧﺮﺍج ﻮ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﮐﺎﺭ

ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭ

به گزارش پایگاه خبری آتیه کار ، با شرایط بالا در صورتی که کارفرما این مزایا را با اعمال مالیات حساب می کند و وجه آن را به حساب کارگر واریز می نماید کار غیر قانونی انجام داده است

۹۶

مطالب مرتبط:

My title
تمامی حقوق مطالب وب سایت اختصاصی پایگاه خبری آتیه کار می باشد.

طراح سایت: سایت ستاپ Sitesetup