اخبار کار | آتیه کار » خواندن افکار دیگران با زبان بدن

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

زبان بدن

خواندن افکار دیگران با زبان بدن

خواندن افکار دیگران با زبان بدن

آیا مایلید به افکار کسی که در کنارتان نشسته پی ببرید ؟ اگر با افراد زیادی مواجه شده باشیم می توانیم بسیاری از افراد را از نوع صحبت کردنشان بشناسیم .

اما این شناخت در مواجهه حضوری با دانستن بسیاری از حالات ثابت شده در علم روانشناسی بهترین فرهنگ نامه آدم شناسی را برایمان می گشاید . با شناخت بیشتر افراد ، ارتباطمان جهت دار می شود و در مدت کوتاهی می توانیم به هدف مورد نظر از این آشنایی و ملاقات نزدیک شویم .

ایجاد رابطه صحیح باعث رشد عزت نفس در انسان می شود و هر چه بهتر و کامل تر با خود و دیگران ارتباط برقرار کنیم ، احساس موفقیت از ایجاد یک رابطه صحیح و دوستانه ما را زودتر به اهدافمان رسانده و باعث تعالی افکار و رفتارماان در زندگی می شود .

فرد خوددار :

اگر شخصیتی دست هایش را پشت کمر قفل کند نشان می دهد که خود را به شدت کنترل کرده است . در این حالت او سعی دارد خشم یا احساس ناامیدی را از خود دور کند .

حالت تدافعی :

اگر انگشتان دستها به بازو گره خورده باشد ، نشان دهنده حالت تدافعی در برابر حمله ای غیر منتظره و ناگهانی یا بی میلی برای تغییر جهره شخص است . اگر انگشت ها مشت شده باشند حالت بی میلی شدیدتر است .

متفکر :

گره کردن دست ها به دسته های صندلی نشان می دهد که شخص سعی دارد احساس خود را مهار کند . اما قفل کردن قوزک پاها به یکدیگر حالت تدافعی است . این حالت بیشتر در مسافران مضطرب هواپیما هنگام پرواز و فرود آن دیده می شود.

دقت : 

وقتی شخصی انگشت سبابه را روی صورت و بقیه دستش را به صورت گره کرده در پایین صورتش قرار می دهد یعنی با دقت است . این حالت نشان می دهد که شخص با دقت زیاد به صحبتهای شما گوش می دهد و یک یک کلمات شما را می سنجد و در چهره او حالتی انتقادی به چشم می خورد  .

بدگمان :

انگشت های گره شده زیر چانه و نگاه خیره ، نشان دهنده حالت تردید و دو دلی است او به صحبتهای شما و صحت گفته هایتان تردید می کند . در این حالت ممکن است آرنج روی میز قرار گرفته باشد .

بی گناه :

دست هایی که روی سینه قرار گرفته باشد ، بهترین نمونه برای نشان دادن و حالت بی گناهی و درستکاری است . این حالت اثر باقی مانده از شکل سوگند خوردن است که دست را روی قلب قرار می دهند.

مطمئن :

این حالت دست ها در مردها ، نشان می دهد که به آنچه که می گویند اعتقاد و اعتماد کامل دارند و در خانم ها کمتر دیده می شود . خانم ها هنگامی که دست خود را به کمر می زنند نشان می دهند که به آنچه می گویند اطمینان دارند .

مرموز : 

دست های به هم مشت شده زیر چانه نشان می دهد که شخص نظریاتش را پنهان می کند و به شما اجازه می دهد به صحبت خود ادامه دهید ، تنها هنگامی که حرف هایتان پایان یافت به شما و نظریات شما حمله خواهد کرد .

ظاهرساز : 

او آرام به نظر می رسد اما این آرامش پیش از توفان است . این حالتی است که بیشتر روسا به خود می گیرند تا خود را به گونه ای به زیردستان نزدیک کنند و در عین حال جاذبه آن ها نیز کم نشود .

آماده و موفق :

قرار دادن پاها روی هر چیز ( صندلی ، میز ، سکو و  ….) نشانه حالت مالکیت است . در یک میزگرد تنها رئیس اجازه داردچنین حالتی داشته باشد و آرامش خود را نشان دهد .

اعتماد به نفس : 

تکیه زدن به صندلی در حالتی که دست ها پشت سر قفل شده نشان دهنده اعتماد به نفس قوی است . اگر شخصی در این حالت صحبت می کند به گفته های خود اعتماد دارد و اگر به صحبت های شما گوش می دهد به خود زحمت ندهید ، او همه ماجرا را می داند.

 

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها