اخبار کار | آتیه کار » صدور مجوز‌های کسب و کار در پیشخوان‌های دولت

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

صدور مجوز‌های کسب و کار

صدور مجوز‌های کسب و کار در پیشخوان‌های دولت

صدور مجوز‌های کسب و کار در پیشخوان‌های دولت

مجوز‌های کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ طریق پیشخوان خدمات دولت صادر خواهند شد.

با مصوبه جدید هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ برای دریافت پروانه کسب از طریق پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور (www.g۴b.ir) به سهولت قابل انجام است.

این موضوع در بیست و ششمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان سه قوه و تشکل‌هایبخش خصوصی  به تصویب رسید.

بنا بر این گزارش، در این نشست مقرر شد، با همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان، اتاق اصناف و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده، متقاضیان برای دریافت پروانه کسب موضوع قانون نظام صنفی، تنها به پیشخوان خدمات دولت و مجوزهای کشور (موسوم به G۴B) مراجعه کنند.با اجرای این مصوبه، نیاز به ارائه مدارک هویتی به صورت فیزیکی نیز منتفی خواهد شد.

کدخبرنگاری ۱۸۰۱

منبع وزارت امور اقتصادی و دارایی

مطالب مرتبط:


یک دیدگاه بگذارید


عکس ها

فیلم ها