اخبار کار | آتیه کار » بانک

اخبار کار | آتیه کار

اقتصاد ، فرهنگ ، کار ، اشتغال ، کارآفرینی و فرهنگ کار

  • اندر استقلال بانکهای گروه الیت

    بانک خصوصی

    اندر استقلال بانکهای گروه الیتچهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۳۹۷

    در یک سری پست های مستقل، گروه الیت و فعالیتهای آنها از سال ۱۶۹۴ تا بحال معرفی و ارزیابی میشود. برگ برنده گروه الیت یک سری بانک خصوصی است که آنها در سراسر جهان تاسیس کرده اند و از طریق به استقراض کشیدن کشورها، بتدریج سیاستگذاری مالی و چرخه اقتصاد آن کشورها را کاملا در دست گرفته اند.

عکس ها

فیلم ها